گزارش بین المللی صنعت فرش

در این گزارش تولیدکنندگان بین المللی صنعت فرش درمورد این عوامل تاثیر گذار در فروش این محصول ارزشمند سخن می گویند. به نظر شما چه روند هایی در زمینه ی فروش، جمعیت شناسی، طراحی الگو وسبک، مسائل اقتصادی و قیمت گذاری باید انجام شود تا در صنعت فرش بتوان از سود بهینه حداکثر...
ابزار های بازاریابی نوین و فروش در صنعت فرش

ابزار های بازاریابی نوین و فروش در صنعت فرش

از آنجایی که فرش، در مقوله ی صادرات غیر نفتی قرار می گیرد،  استفاده از ابزار های بازاریابی نوین و فروش در صنعت فرش ایرانی به همراه حضور مستمر در بازارهای جهانی می تواند از مزیت های بیشماری برخودار باشد زیرا با بهره گیری از استراتژی های بازرایابی دیجیتال که متناسب...